!

Coronet Yacht Club

Logga in

Logga in

Glömt ditt lösenord?

Stanna inloggad

Coronetklubbens stadgar

§1 Ändamål, lokalisering och medlemskap

1a. Coronet Yacht Club är en ideell förening vars ändamål är att sprida kunskap om och värna om 1900-talets Coronet-båtar.

 1b. Föreningen har sitt säte i Stockholm men ska verka i hela Sverige, Danmark, Norge och Finland, och så långt möjligt även i andra länder.

1c. Rätt till medlemskap äger varje enskild person som erlagt årsavgift och stöder föreningens ändamål.

§2 Föreningsmöten

2a. Årsmöte hålls varje år före utgången av april månad. Styrelsen kallar till årsmötet brevledes eller via föreningens tidning och hemsida senast 14 dagar före mötesdagen. Om styrelsen finner det nödvändigt kan den kalla till extra årsmöte med samma regler om kallelse som till det ordinarie årsmötet.

2b. Vid årsmöte ska följande punkter finnas på dagordningen:

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
 2. Val av person att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll.
 3. Fråga om årsmötets stadgeenliga kallelse.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
 6. Föredragning av revisors berättelse.
 7. Fastställande av bokslut.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Val av föreningsordförande och styrelseledamöter.
 10. Val av revisor och revisorssuppleant.
 11. Val av valberedning.
 12. Fastställande av årsavgift och eventuella styrelsearvoden.
 13. Övriga ärenden.

2c. Föreningens ordförande väljs på ett år och de övriga styrelseledamöterna på två år på ett sådant sätt att halva antalet väljs växelvis. Valberedningen ska bestå av minst två personer varav en ska utses till sammankallande. Valberedningen ska på årsmötet lämna förslag till ovanstående val.

§3 Styrelse

3a. Styrelsen består av minst 5 ledamöter inklusive ordföranden och eventuella suppleanter. Utöver ordföranden konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna deltar i beslutet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

3b. Styrelsen planerar och beslutar om verksamheten samt utser funktionärer och kontaktpersoner. Styrelsen ska för varje kalenderår lämna verksamhetsberättelse till årsmötet.

3c. Styrelsen ansvarar för föreningens tillgångar och ska föra räkenskaper över dessa. Räkenskaperna för varje kalenderår ska senast en månad före årsmötet delges föreningens revisor eller revisorssuppleant som lämnar rapport till årsmötet.

3d. Styrelsen kan utesluta medlem som underlåtit att betala årsavgiften eller skadat föreningens ändamål. Styrelsen beslutar om att anta hedersledamöter och familjemedlemmar, som inte behöver erlägga årsavgift. Styrelsen beslutar om medlemsvillkoren för dessa medlemmar.

3e. Föreningens firma tecknas av ordföranden samt ytterligare en (1) ledamot i styrelsen.

§4 Stadgeändringar och föreningens upplösning

4a. Stadgeändringar och eventuell upplösning av föreningen beslutas av årsmötet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Om föreningen upplöses ska tillgångarna tillfalla Sjöräddningssällskapet (Svenska sällskapet för räddning af skeppsbrutne).

/Coronet Yach Club

Desktop layout

© Copyright 2023 - Coronet Yacht Club - All rights reserved

Friskrivningsklausul | Om Coronet Yacht Club | Om cookies